Sporta lietu padome Drukāt

BAUSKAS NOVADA SPORTA LIETU SABIEDRISKĀ PADOME

NOLIKUMS

  1. Vispārīgie jautājumi

-         Bauskas novada pašvaldības Sporta lietu sabiedriskā padome ir konsultatīva padome, kas palīdz risināt ar aktīvās atpūtas, veselīga dzīves veida, augstas klases sportu saistītus un citus jautājumus, kas nodrošina sporta darba organizāciju Bauskas novadā

-         Sporta lietu sabiedriskā padome strādā pēc Bauskas novada domes apstiprināta nolikuma, Bauskas novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadībā.

-         Sporta lietu sabiedriskā padome darbojas ievērojot šo nolikumu, Sporta ētikas kodeksu, Eiropas sporta hartu un spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus.

-         Sporta lietu sabiedriskā padome strādā 9 cilvēku sastāvā.

  1. Uzdevumi.

-         Sporta lietu sabiedriskā padome apkopo Bauskas novada sporta veidu izlašu atbildīgo treneru iesniegumus, sagatavo un iesniedz priekšlikumus Bauskas novada domei Sporta nodaļas vai Sporta centra uzturēšanas un pasākumu izmaksu pamatbudžeta tāmes izstrādei finanšu gadam.

-         Piedaloties Bauskas novada Sporta nodaļas vai Sporta centra ikgadējā kalendārā un pasākumu plāna izstrādē, veicina novada sporta pasākumu daudzveidību un kvalitatīvu norisi.

-         Pamatojoties uz Bauskas novada sportistu, treneru un sporta komandu prēmēšanas nolikumu un, apkopojot sporta veidu atbildīgo treneru pieteikumus, iesaka Bauskas novada domei prēmēšanai sportistus, trenerus un sporta komandas.

-         Izskata Bauskas novada sportistu, treneru, sporta organizatoru, u.c. iesniegumus un sniedz priekšlikumus Bauskas novada domei par sportistu, treneru un sporta komandu finansiālu atbalstu apstiprinātā budžeta ietvaros.

3.Darba organizācija

-         Sporta lietu sabiedrisko padomi vada priekšsēdētājs. Padomes priekšsēdētāju ievēl, atklāti balsojot, no padomes locekļu sastāvā.

-         Priekšsēdētājs vada padomes darbu un personīgi atbild par tās rezultātiem.

-         Padomes priekšsēdētājam ir vietnieks, kas priekšsēdētāju aizvieto tā prombūtnes laikā.

-         Sporta padomes darbs notiek sēdēs, kuras notiek ne retāk kā reizi mēnesī. Par padomes darbu laika periodā no jūnija līdz augustam var tikt pieņemts atsevišķs padomes lēmums.

-         Sporta lietu sabiedriskās padomes sēdes protokolē sporta padomes sekretārs, ko ievēl no padomes locekļu vidus.

-         Lēmumi Sporta lietu sabiedriskajā padomē tiek pieņemti ar balsu vairākumu, ja sēdē piedalās ne mazāk kā puse padomes locekļu. Ja balsu skaits dalās uz pusēm, tad noteicošā balss pieder Padomes vadītājam vai viņa pilnvarotam Padomes loceklim.

-         Sporta lietu sabiedriskās padomes lēmumi ir rekomendējoši Bauskas novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejai un Finansu komitejai, kā arī Bauskas novada sporta darba organizatoriem un sporta veidu atbildīgajiem treneriem, ja tie skar Bauskas novadā notiekošus sporta pasākumus, kas tiek organizēti sadarbībā ar Bauskas novada pašvaldībām.

-         Sporta lietu sabiedriskās padomes sēdē kā dalībniekus var pieaicināt sporta speciālistus profesionāla atzinuma iegūšanai.

-         Sporta lietu sabiedriskās padomes sēdes ir atklātas.

Bauskas novada domes priekšsēdētājs                                                          V.Veips

Sporta lietu sabiedriskā padome

 

 

  1. Jānis Feldmanis – Bauskas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas speciālists
  2. Zintis Alksnis – Bauskas pilsētas pārvaldes iestādes „Sporta nams „Mēmele”” direktors.
  3. Modris Indriksons – Gailīšu pagasta pārvaldes sporta darba organizators
  4. Ilgonis Rencis –Invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrības „Bauska” valdes priekšsēdētājs
  5. Inga Ūbele – Bauskas novada domes Sporta nodaļas vadītāja.
  6. Guntis Mašinskis – Mežotnes pagasta pārvaldes sporta darba organizators
  7. Alfrēds Graudiņš – novada veterānu volejbola un vieglatlētikas atbildīgais treneris
  8. Aivars Duklavs – sporta kluba „Bucefals” valdes priekšsēdētājs
Bauskas novada BJSS
 

Apsveikumi

Test

apsveikumi apsveikumi apsveikumi

Sacensību kalendārs

Iepriekšējais mēnesis Decembris 2017 Nākamais mēnesis
P O T C P S S
week 48 1 2 3
week 49 4 5 6 7 8 9 10
week 50 11 12 13 14 15 16 17
week 51 18 19 20 21 22 23 24
week 52 25 26 27 28 29 30 31

Balsojums

Test